Klauzula informacyjna dla pacjentów

Strona główna » Klauzula informacyjna dla pacjentów

Klauzula informacyjna dla pacjentów

Klauzula informacyjna dla pacjentów

Zgodnie z art. 13 Rozporządzenia PE i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE, zwanego dalej RODO z dnia 27.04.2016 r., informuję że:
Administrator Danych Osobowych. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Lifecc Sp. z o.o. sp. k. (zwana dalej Administratorem) z siedzibą w Gdańsku kod pocztowy: 80-210, ul. Marii Curie-Skłodowskiej 3,
Inspektor Ochrony Danych. Administrator wyznaczył Inspektora Ochrony Danych, z którym można się skontaktować poprzez e-mail, iod@lifemedica.pl, lub pod adresem ul. Marii Curie-Skłodowskiej 3, 80-210 Gdańsk w każdej sprawie dotyczącej przetwarzania Pana/Pani danych osobowych. Dane osobowe Inspektora Ochrony Danych osobowych zawarte są dokumencie Polityki Bezpieczeństwa, dostępnym na stronie internetowej
Cel przetwarzania danych oraz podstawa prawna. Dane osobowe przetwarzane będą w celu:
a) realizacji umowy na udzielanie świadczeń zdrowotnych (art. 6 ust. 1 lit b RODO), a w zakresie w jakim podanie danych jest fakultatywne – na podstawie wyrażonej przez Pana/Panią zgody (art. 6 ust. 1 lit. a RODO). Do celów realizacji umowy na udzielanie świadczeń zdrowotnych i po udzieleniu świadczenia zdrowotnego związanego z tym wytworzenia dokumentacji medycznej, niezbędne będzie podanie przez Pana/Panią danych osobowych takich jak: imię, nazwisko, PESEL, a w przypadku braku numeru PESEL – rodzaj i numer dokumentu potwierdzającego tożsamość. Obowiązek ich podania wynika z rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 9 listopada 2015 r. w sprawie rodzajów, zakresu i wzorów dokumentacji medycznej oraz sposobu jej przetwarzania (Dz.U. 2015.2069 z późn. zm.). Z wskazanego rozporządzenia, w zależności od rodzaju udzielanego świadczenia może wynikać obowiązek uzyskania od Pana/Pani innych danych osobowych, w tym danych wrażliwych, dotyczących stanu zdrowia. W ramach zbieranych wywiadów lekarskich i pielęgniarskich może być Pan/Pani pytana/ny również o inne kwestie związane z Pani zatrudnieniem, warunkami mieszkaniowymi, rodzinnymi. Podanie tych danych nie będzie obowiązkowe, ale może pomóc we właściwym zdiagnozowaniu choroby i następnie jej leczeniu.
b) wypełnienia obowiązków prawnych ciążących na Administratorze na podstawie powszechnie obowiązujących przepisów prawa, w tym przepisów prawa medycznego, przepisów podatkowych i z zakresu rachunkowości (art. 6 ust. 1 lit. c RODO),
c) dla celów prowadzenia badań jakości obsługi (art. 6 ust. 1 lit. f RODO), celem pozyskiwania informacji o poziomie satysfakcji klientów. Podstawą prawną przetwarzania danych jest wyrażona przez Pana/Panią zgoda (art. 6 ust. 1 lit a RODO),
d) analitycznym i statystycznym, uzasadnionym interesem Administratora polegającym na analizie wyników prowadzonej działalności gospodarczej (art. 6 ust. 1 lit. f RODO). Po zakończeniu umowy, podstawą prawną przetwarzania danych jest wyrażona przez Pana/Panią zgoda (art. 6 ust. 1 lit a RODO),
e) w celu kierowania do Pana/Pani przez Administratora treści marketingowych (art. 6 ust. 1 lit. f RODO) uzasadnionych interesem naszej Spółki. Treści marketingowe mogą być kierowane do Pana/Pani drogą telefoniczną, pocztową, e-mailową lub SMS-ową, w zależności od tego na który sposób komunikacji wyraził Pan/Pani zgodę. Po rozwiązaniu łączącej strony umowy podstawą prawną przetwarzania danych jest Pana/Pani zgoda (art. 6 ust 1 lit a RODO),
f) w celu realizacji prawnie uzasadnionego interesu Administratora polegającego na ewentualnym ustaleniu lub dochodzeniu roszczeń lub obronie przed roszczeniami (art. 6 ust. 1 lit f RODO).
Przekazywanie danych do innych podmiotów. Pana/Pani dane osobowe będą lub mogą być przekazywane do następujących podmiotów:
a) podmiotom świadczącym na rzecz Administratora usługi niezbędne do wykonania zawieranej
z Panem/Panią umowy, takich jak:
– usługi medyczne (innym podmiotom leczniczym w tym świadczącym usługi diagnostyczne i laboratoryjne, osobom świadczącym indywidualną praktykę lekarską), w zakresie niezbędnym do świadczenia usług na Pana/Pani rzecz,
– usługi prawne, księgowe w zakresie niezbędnym realizacji prawnie uzasadnionego interesu Administratora
b) operatorom pocztowym i kurierom
c) dostawcy usług informatycznych
d) bankom w zakresie realizacji płatności,
e) organów uprawnionych do otrzymania Pana/Pani danych na podstawie przepisów prawa.
Okres przetwarzania, przechowywania danych. Podawane dane osobowe będą przechowywane przez okres trwania umowy, z zastrzeżeniem że wytworzona dokumentacja medyczna (zgodnie z postanowieniami ustawy z dnia listopada 2008 r. o prawach pacjenta i Rzeczniku Praw Pacjenta (tekst jednolity Dz.U.2017.1318 z późn. zm.)) przechowywana będzie przez okres 20 lat, licząc od końca roku kalendarzowego, w którym dokonano ostatniego wpisu, z wyjątkiem:
– dokumentacji medycznej w przypadku zgonu pacjenta na skutek uszkodzenia ciała lub zatrucia, która jest przechowywana przez okres 30 lat, licząc od końca roku kalendarzowego, w którym nastąpił zgon;
– dokumentacji medycznej zawierającej dane niezbędne do monitorowania losów krwi i jej składników, która jest przechowywana przez okres 30 lat, licząc od końca roku kalendarzowego, w którym dokonano ostatniego wpisu;
– zdjęć rentgenowskich przechowywanych poza dokumentacją medyczną pacjenta, które są przechowywane przez okres 10 lat, licząc od końca roku kalendarzowego, w którym wykonano zdjęcie;
– skierowań na badania lub zleceń lekarza, które są przechowywane przez okres: 5 lat, licząc od końca roku kalendarzowego, w którym udzielono świadczenia zdrowotnego będącego przedmiotem skierowania lub zlecenia lekarza lub 2 lat, licząc od końca roku kalendarzowego, w którym wystawiono skierowanie – w przypadku gdy świadczenie zdrowotne nie zostało udzielone z powodu niezgłoszenia się pacjenta w ustalonym terminie, chyba że pacjent odebrał skierowanie;
– dokumentacji medycznej dotyczącej dzieci do ukończenia 2. roku życia, która jest przechowywana przez okres 22 lat.
W przypadku danych podanych fakultatywnie będą one przetwarzane do czasu wycofania zgody nie dłużej niż przez okres trwania umowy, ze wskazaniem że w zakresie zgody dotyczącej treści marketingowych dane będą przetwarzane do czasu wycofania zgody lub wniesienia sprzeciwu względem takiego przetwarzania. Okres przetwarzania danych osobowych może zostać każdorazowo przedłużony o okres przedawnienia roszczeń, jeżeli przetwarzanie danych osobowych będzie niezbędne dla dochodzenia ewentualnych roszczeń lub obrony przed takimi roszczeniami. Po tym okresie dane będą przetwarzane jedynie w zakresie i przez czas wymagany przepisami prawa, w tym przepisami podatkowymi i z zakresu rachunkowości.
Profilowanie. Pana/Pani dane osobowe nie będą podlegały profilowaniu.
Uprawnienia osoby której dane są przetwarzane.
Posiada Pan/Pani prawo dostępu do treści swoich danych, żądania ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania a także prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania oraz do przenoszenia danych. Pana/Pani prawo do usunięcia danych podlega ograniczeniom wynikającym z art. 17 RODO.
Posiada Pan/Pani prawo do złożenia skargi w zakresie przetwarzania danych osobowych do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.
Posiada Pan/Pani prawo do cofnięcia zgody na przetwarzanie danych, jednakże wycofanie zgody nie wpływa na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej wycofaniem i nie obejmuje danych których przetwarzanie wymagane jest przepisami prawa.
Podanie danych osobowych jest wymagane przez Administratora w celu zawarcia
i wykonania umowy oraz realizacji obowiązków wynikających z przepisów prawa, z wyjątkiem danych osobowych oznaczonych jako fakultatywne, których podanie jest dobrowolne. Niepodanie danych wymaganych w celu zawarcia i wykonania umowy spowoduje brak możliwości zawarcia i wykonania umowy.